Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na życie to polisa dobrowolna. Każdy zainteresowany tym ubezpieczeniem klient może w dowolnym momencie ją zawrzeć, trzeba jedynie spełnić stawiane przez towarzystwo ubezpieczeniowe warunki. Jako umowa dobrowolna, do której żadne przepisy nie obligują, jest ona również zrywalna. Warunki i zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie regulują zapisy kodeksu cywilnego.

Wypowiedzenie przez ubezpieczającego

Ubezpieczającym w umowie ubezpieczenia na życie jest klient, który zawiera umowę ubezpieczenia i deklaruje, że będzie ją systematycznie opłacał, zgodnie z przyjętym trybem i harmonogramem opłacania składek.

Jeżeli w toku trwania ubezpieczenia, ubezpieczający uzna, że polisa nie jest mu już potrzebna, że nie chce jej kontynuować, może wówczas zdecydować o jej wypowiedzeniu. Ubezpieczający ma prawo rozwiązać umowę ubezpieczenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który powinien być określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Może też zdecydować się na wypowiedzenie w trybie natychmiastowym, jeżeli spełni warunki uprawniające do skorzystania z tego trybu. Innym sposobem rozwiązania umowy ubezpieczenia jest zaprzestanie opłacania składek ubezpieczeniowych i brak reakcji na monity i pisma informujące o zaległości. Jedynym skutkiem nieopłacania składek za ubezpieczenie na życie jest właśnie rozwiązanie umowy. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów, ani nie opłaca odsetek za zwłokę.

Wypowiedzenie umowy przez ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe również ma prawo do zerwania umowy ubezpieczenia na życie, którą zawarło z klientem. Z tym, że przy wypowiedzeniu tej umowy ze strony ubezpieczyciela, musi być podany powód takiego działania i takiej decyzji.

Przepisy zawarte w kodeksie cywilnym jednoznacznie regulują sytuacje, w których firma ubezpieczeniowa może wypowiedzieć klientowi umowę. Te sytuacje muszą być również wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ponadto, żadna firma nie może zawrzeć w OWU takich powodów wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie, których nie uwzględniałby kodeks cywilny. Zwykle umowa może zostać rozwiązana z powodu śmierci ubezpieczającego lub z powodu trwałego inwalidztwa, które również powoduje wypłatę całości świadczenia z tytułu umowy na życie.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie jest możliwe z obydwu stron, zarówno ze strony ubezpieczającego, jak i ubezpieczyciela. Ważne, by procedura została przeprowadzona zgodnie z ogólnymi regulacjami prawnymi zamieszczonymi w kodeksie cywilnym oraz zgodnie z tymi, które zostały zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *