Ubezpieczenie na życie – wyłączenia

Wiele się mówi o potrzebie zakupu ubezpieczenia na życie, o wysokości składki czy sumie ubezpieczenia. Natomiast zbyt mało jest wciąż informacji o tym, że w ogólnych warunkach ubezpieczenia są zawarte tzw. wyłączenia, czyli sytuacje, po zaistnieniu których ubezpieczony czy uposażony nie otrzyma świadczenia.

Z reguły wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczą sytuacji, w których ubezpieczony działał umyślnie lub pod wpływem substancji odurzających. Przed zakupem wybranego ubezpieczenia na życie, warto wiedzieć, jakich sytuacji unikać, by wypłata świadczenia nie była pod znakiem zapytania.

Kłamstwo

Jednym z podstawowych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela jest – kłamstwo. Oznacza to, że jeżeli wypełniając formularz skłamiesz w kwestii swojego zdrowia, lub zataisz pewne okoliczności , które były przyczyną wystąpienia zdarzenia, ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty świadczenia.

Przykładowo, towarzystwo ubezpieczeniowe PZU w produkcie Ochrona na Zawsze zastrzega sobie możliwość odmowy wypłaty świadczenia „w przypadku śmierci ubezpieczonego, pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:

  1. ubezpieczony pomimo posiadania na ten temat wiedzy podał we wniosku o zawarcie umowy niezgodne z prawdą informacje i oświadczenia istotne dla oceny ryzyka, o które ubezpieczyciel zapytywał przed zawarciem umowy;
  2. zdarzenie objęte odpowiedzialnością PZU Życie SA nastąpiło w okresie trzech lat od zawarcia umowy;
  3. przyczyną wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA były okoliczności zatajone lub nieprawdziwie określone przez ubezpieczonego”.

Większość ubezpieczycieli ma podobne zapisy w swoich OWU.

Umyślne działania

Działania umyślne to wszelkie działania, które są czynione świadomie lub pod wpływem substancji odurzających, często celowo i mają wysokie ryzyko powstania zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Przywołane już powyżej TU PZU nie wypłaci świadczenia za śmierć ubezpieczonego, jeżeli on umyślnie zataił okoliczności lub podał nieprawdziwe informacje i dlatego „w razie wątpliwości przyjmuje się, że zdarzenie przewidziane umową ubezpieczenia i jego następstwa są skutkiem tych nieprawdziwych lub zatajonych okoliczności”.

Ponadto, wyłączeniem są objęte zdarzenia powstałe w wyniku:

  • samookaleczenia lub okaleczenia ubezpieczonego na własną prośbę,
  • popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia,
  • czynnego udziału w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru,
  • wykonywania jednego z niebezpiecznych zawodów lub czynności, np.: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, etc.

 

Wyłączenia w ubezpieczeniach nie są niczym nowym. Są to działania zgodne z prawem, które mają na celu zapobiegnie wyłudzaniu pieniędzy przez nieuczciwych klientów. Dlatego zawsze przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy warto przeczytać OWU, jeżeli nie całość, to przynajmniej paragraf o sytuacjach, w których ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do niewypłacenia świadczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *